Aanvullende voorwaarden Offline consult met Personal Body Coach

Download de voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 • Organisatie: Personal Body Plan is een onderdeel van Personal Body B.V., gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven
 • Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Personal Body B.V. en de aanvullende voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgesteld. 
 • Personal Body Coach: De opgeleide en gecertificeerde professional die als zelfstandig lifestyle coach deelnemers van Personal Body Plan begeleidt. 
 • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Personal Body Plan.

Artikel 2 Algemeen

 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en het doen van de betaling gaat de member een overeenkomst aan voor het samengestelde offline consult. De aard van de overeenkomst is dat de member een face-to-face consult heeft van 45 minuten met de Personal Body Coach. 
 • Slechts in overleg kan worden afgeweken van de voorwaarden.
 • Personal Body Plan is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichtingen tot schadevergoedingen als de member niet, of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 

Artikel 3 Verplichtingen member

 • Het offline consult is een aanvullende service op het Personal Body Plan van de member. De member kan daarom alleen een offline consult boeken als diegene een actief Personal Body Plan abonnement heeft. 
 • De member dient na betaling zelf contact op te nemen met de Personal Body Coach om het offline consult in te plannen op een met de Personal Body Coach overeen te komen tijd en locatie. De locatie dient zich te bevinden in de plaats waarvoor bij het samenstellen van het offline consult is gekozen, tenzij later in onderling overleg met de Personal Body Coach overeengekomen. 

Artikel 4 Verplichtingen Personal Body Coach

 • De Personal Body Coach draagt zorg voor een locatie voor het offline consult. Deze locatie bevindt zich binnen de plaats waarin het gesprek is geboekt.
 • De Personal Body Coach reageert binnen 48 uur op het verzoek van de member om het consult in te plannen en zorgt dat het gesprek uiterlijk binnen 14 dagen na betaling plaatsvindt, tenzij anders met de member overeengekomen. 

Artikel 5 Prijs en betaling

 • De prijs voor een offline consult wordt vooraf overeengekomen. 
 • De kosten van een offline consult dient de member altijd vooraf te voldoen en zijn niet restitueerbaar. 

Artikel 6 Annuleringen of te laat komen

 • Annuleren of het willen verplaatsten van een offline consult dient de member minimaal 24 uur van tevoren via een bericht via de Personal Body Plan app door te geven aan de Personal Body Coach waarbij het consult is geboekt. Uitzonderingen daar gelaten, bijvoorbeeld ziekte of het overlijden van een naaste persoon.  
 • Bij een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (24 uur van tevoren) wordt het offline consult in rekening gebracht en er wordt er geen vervangend consult gepland. Het is de verantwoordelijkheid van de member om het offline consult bij te wonen zoals deze is gepland. 
 • Indien de member ziek is en zich daardoor niet 24 uur van tevoren heeft afgemeld zal de eerste keer een waarschuwing worden gegeven en het consult opnieuw worden gepland. Als het niet tijdig afmelden vaker voorkomt zal het offline consult wel in rekening worden gebracht. 
 • Een offline consult begint en eindigt op het met de Personal Body Coach overeengekomen tijdstip. Indien het offline consult buiten de schuld van de Personal Body Coach om later start dan gepland is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd. 
 • Indien de Personal Body Coach door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, verplaatst het offline consult in overleg met de member naar een ander moment. 

Artikel 7 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de dienstverlening kan worden gevergd. 
 • Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief. 
 • In het geval van overmacht en gevaarlijke weersomstandigheden – waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, – kan een offline consult worden afgelast. 

Artikel 8 Geheimhouding 

 • De Personal Body Coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het offline consult van de member of uit een andere bron heeft verkregen. 

Artikel 9 Slotbepalingen 

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Personal Body Plan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Personal Body Plan en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Personal Body Plan is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.